INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest SEAM Group Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) (dalej „My”„SEAM Group Europe” albo „Spółka”). 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? 

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować mailowo: daneosobowe@seamgroup.com. 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na jedno z organizowanych przez nas szkoleń, albo uzyskaliśmy jest od Twojego pracodawcy, który zapisał Cię na jedno z organizowanych przez nas szkoleń, albo wyznaczył Cię jako osobę do realizacji prowadzonego przez nas projektu lub usługi podnoszącego efektywność działania przedsiębiorstwa. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SEAM Group Europe? 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą z nami zawarłeś (kiedy samodzielnie zapisałeś się na szkolenie lub konferencję organizowaną przez SEAM Group Europe) w celu: 
 • przesyłania materiałów dydaktycznych na organizowane przez nas szkolenia; 
 • organizacji szkolenia, w tym przekazaniu naszym konsultantom listy uprawnionych osób do wzięcia udziału w szkoleniu; 
 • wystawienia certyfikatu SEAM Group Institute w związku z Twoim udziałem w szkoleniu; 
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z wykonaniem umowy oraz świadczeniem usług (poinformowanie Cię o dokładnym terminie i miejscu szkolenia lub konferencji oraz w innych kwestiach związanych z organizowanymi przez nas wydarzeniami). 
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj.: 
 • wykonywania umów z naszymi kontrahentami, gdzie jesteś osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie prowadzonego przez nas projektu wdrożeniowego albo osobą zgłoszoną jako uczestnik organizowanego przez nas szkolenia; 
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy), a które nie są związane bezpośrednio z wykonaniem umowy lub prowadzonym projektem wdrożeniowym; 
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług ( przesłaniu dokumentów księgowych, faktur itp.); 
 • zbierania od uczestników, analizowania oraz publikowania na naszej stronie internetowej wybranych opinii na temat organizowanych przez nas szkoleń i konferencji branżowych; 
 • prowadzenia działań marketingowych polegających na przesyłaniu Ci, na Twój adres e-mail, informacji o naszych bieżących działaniach, tj. organizowanych szkoleniach, które mogą Cię zainteresować, o naszych publikacjach specjalistycznych, o organizowanych przez nas wydarzeniach i konferencjach branżowych („Konferencja Oficerów Przemysłu”, „Akademia Zarządzania Technicznego”). 

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w dowolnym momencie za pośrednictwem maila: daneosobowe@seamgroup.com. Możesz również skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji. 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych dopóki nie wniesiesz w tym zakresie sprzeciwu. 

Pamiętaj, że wniesienie sprzeciwu ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody będzie usprawiedliwione. 

 1. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia i wykonania na Twoją rzecz umowy szkoleniowej. Bez tych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy oraz świadczyć na Twoją rzecz usług szkoleniowych oraz wystawić certyfikatu SEAM Group Institute. 

W zakresie prowadzonych projektów i usług u naszego kontrahenta, Twoje dane przekazywane są nam przez Twojego pracodawcę, który wskazuje nam osoby zaangażowane w realizowany przez nas projekt lub usługę. Dane te są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy łączącej nas z Twoim pracodawcą. Jeżeli masz wątpliwości co do obowiązku podania Twoich danych osobowych skontaktuj się bezpośrednio ze swoim pracodawcą. 

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych Twoich danych osobowych? 

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać przy użyciu kanałów komunikacji podanych powyżej (poprzez e-mail/listownie/osobiście w siedzibie Spółki): 

 • w odniesieniu do żądania dostępu do danych (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie): 

możesz je zrealizować w każdym czasie. Prawo to dotyczy jedynie Twoich danych osobowych. Jeżeli dane te będą nierozerwalnie związane z innymi danymi osobowymi, to Spółka może przedstawić Ci jedynie wyciąg z takich dokumentów i informacji, albo w uzasadnionych przypadkach odmówić dostępu w tym zakresie (art. 15 RODO). Odmowa dostępu może wynikać na przykład ze zobowiązań umownych do zachowania poufności, albo przepisów prawa w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa; 

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie): 

gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO); 

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu (art. 17 i 21 RODO): 

w wykonaniu umowy: prawo sprzeciwu nie przysługuje. Prawo do usunięcia danych nie ma zastosowania, ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy; 

przy prawnie uzasadnionym interesie: musisz wykazać swoją szczególną sytuację uzasadniającą nadrzędny charakter wobec prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Jeżeli szczególna sytuacja uchyli prawnie uzasadniony interes, będzie to oznaczało m. in. niemożliwość uczestnictwa w projekcie realizowanym przez nas dla naszego kontrahenta (Twojego pracodawcy). Może to mieć wpływ na niemożliwość wykonania przez Ciebie obowiązków pracowniczych; 

przy prawnie uzasadnionym interesie (w zakresie marketingu bezpośredniego): polega na wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, tj. przesyłania informacji o naszych bieżących działaniach – organizowanych szkoleniach, które mogą Cię zainteresować, o naszych publikacjach specjalistycznych, o organizowanych przez nas wydarzeniach i konferencjach branżowych („Konferencja Oficerów Przemysłu”, „Akademia Zarządzania Technicznego”). 

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie): 

gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, albo gdy wniesiesz sprzeciw (o ile to uzasadnione) wobec ich przetwarzania – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub zasadności Twojego sprzeciwu (art. 18 RODO). 

 • w odniesieniu do prawa przenoszenia danych (art. 20 RODO): 

przy prawnie uzasadnionym interesie: uprawnienie to nie ma zastosowania (art. 20 ust. 1 lit a RODO); 

w wykonaniu umowy i na podstawie zgody: polega na uzyskaniu w ustrukturyzowanym, powszechnie używanymi formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoich danych osobowych, które nam dostarczyłeś. Jeżeli to technicznie możliwe, będziemy mogli przesłać Twoje dane w tej formie innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi. 

 • w odniesieniu do prawa niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (przy prawnie uzasadnionym interesie, wykonaniu umowy oraz zgodzie): 

uprawnienie to nie ma zastosowania, ponieważ dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w wyniku takich operacji nie zapadają żadne decyzje w stosunku do Twojej osoby (art. 22 RODO). 

Gdzie możesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów wykonania umowy przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą umową lub świadczoną usługą. 
 1. Twoje dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu w wykonaniu umowy z naszym kontrahentem przechowywane są przez okres terminów przedawnienia roszczeń związanych z zawartą z naszym kontrahentem umową. 
 1. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym konsultantom, w ramach realizowanych na nasze zlecenie projektów i usług na rzecz kontrahentów (na przykład Twoje dane możemy przekazać konsultantowi odpowiedzialnemu za wdrożenie naszej usługi u Twojego pracodawcy, ponieważ zostałeś wskazany przez Twojego pracodawcę, jako osoba kontaktowa dla tego projektu wdrożeniowego). 

Twoje dane udostępniamy dostawcy usługi email marketing, za pośrednictwem którego rozsyłamy do Ciebie informacje o naszej bieżącej działalności. W ramach tej usługi masz możliwość rezygnacji z subskrypcji naszego newslettera. 

Wszelkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

KLAUZULA INFORMACYJNA Seam Group